ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την διάσωση του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και την δημιουργία ενός νέου φορέα εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr, το σχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες παράλληλες κινήσεις και συγκεκριμένα:

-την έναρξη της διαδικασίας run off για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Επικουρικού Κεφαλαίου
-την ψήφιση ενός νέου νόμου που θα προωθεί τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού κάλυψης των ζημιωθέντων από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήματα και θα αναθέτει την αποζημίωση των θυμάτων από οχήματα ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας στους εκκαθαριστές. Εφόσον το προϊόν της εκκαθάρισης εξαντληθεί και δεν έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις των ζημιωθέντων θα προσφεύγουν στον εγγυητικό μηχανισμό από τον οποίο θα αποζημιώνονται με ανώτατο ποσό τις 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Για το θέμα του run off οι διαδικασίες δεν αποκλείεται να τρέξουν γρήγορα καθώς υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr μεγάλο ενδιαφέρον τουλάχιστον από τέσσερις διεθνείς ασφαλιστικούς φορείς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πάντα θα γίνουν υπό καθεστώς διαφάνειας και ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το σχέδιο νόμου

Στη συνέχεια το nextdeal.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου που καταρτίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το μέλλον του Επικουρικού Κεφαλαίου και την δημιουργία του νέου μηχανισμού.

Με το σχέδιο νόμου ιδρύεται ένα νέο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης («Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης» και συντετμημένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο»), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Εποπτικής Αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 10 του Νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13), εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Εγγυητικό κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Private Insurance Guarantee Fund – PIGF».

– Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι η εγγύηση καταβολής χρηματικών ποσών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για τη μη συμμόρφωσή της με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) και στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ.

– Η εγγύηση καταβολής χρηματικών ποσών αφορά τα ποσά που καταβάλλονται στα όργανα εκκαθάρισης κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4364/2016 για την κάλυψη απαιτήσεων από ασφάλιση:

(α) Δικαιούχων απαιτήσεων από συμβόλαια ασφάλισης ζωής του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) και του άρθρου 2 και Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, εκτός των καλύψεων νοσοκομειακής περίθαλψης.
(β) Δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 πε. (i) του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) και στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα Ι παρ. Α περ. 10 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, εξαιρουμένης της ευθύνης του μεταφορέα. 

– Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου:

(α) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στις κατά το άρθρο 5 του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφαλίσεις ζωής. 
(β) Τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, που δρα-στηριοποιούνται στην Ελλάδα στις κατά το άρθρο 5 του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφαλίσεις ζωής.
(γ) Τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε., που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στις κατά το άρθρο 5 του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφαλίσεις ζωής.
(δ) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις κατά το άρθρο 5 του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφαλίσεις ζωής.
(ε) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (i) του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
(στ) Τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (i) του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
(ζ) Τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (i) του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
(η) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (i) του νόμου 4364/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 13) ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.

– Η παροχή εγγύησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού στα αρμόδια όργανα της εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια ανακλήθηκε με απόφαση της Εποπτικής Αρχής μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4364/2016, σύμφωνα με τα παρακάτω:

(α) Για τους κλάδους ασφαλίσεων ζωής:
Το ποσό της εγγύησης καταβάλλεται για τις ατομικές ασφαλίσεις ανά ασφαλιστήριο και για τις ασφαλίσεις με περισσότερους από έναν ασφαλισμένο, των ομαδικών ασφαλίσεων συμπεριλαμβανομένων, ανά ασφαλιστήριο και ασφαλισμένο. Η εγγύηση ισούται με το 100% της απαίτησης από την καλυπτόμενη ασφάλιση και μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ για θάνατο και μόνιμη ολική αναπηρία και το ποσό των 30.000 ευρώ για κάθε άλλη περίπτωση, της εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένης. Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλίσεων του κλάδου VI του άρθρου 5 του νόμου 4364/2016, η συνολική εγγύηση για κάθε συμβόλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κεφαλαίου του λογαριασμού του εν λόγω ομαδικού συμβολαίου κατά την ημερομηνία ανάκλησης. 
(β)Για τον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα:
Το ποσό της εγγύησης αντιστοιχεί στο 70% της βεβαιωμένης αποζημίωσης προς δικαιούχο, από αστική ευθύνη αυτοκινήτων, με ανώτατο ποσό τις 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που γνωστοποίησε ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής σε αυτό.

– Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου επιβάλλεται εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται:

(α) Σε ποσοστό μέχρι 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων κλάδου ζωής του νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13). Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ της ασφαλιστικές εταιρίες και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους, εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης επιβάρυνσης. Η ελάχιστη ετήσια εισφορά κάθε μέλους, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Ο τρόπος εφαρμογής του ποσοστού αυτού ανά κατηγορία ασφαλιστηρίων συμβολαίων εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Εποπτική Αρχή.
(β) Ετήσια ανά όχημα, όταν αυτό ασφαλίζεται για «αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», με βάση την κατηγορία ασφάλισης αυτού, ως εξής:

astiki euthunu apo xersaia oximata eisforesΗ εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη του Εγγυητικού και κατά 30% τους ασφαλισμένους. Η εισφορά των ασφαλισμένων εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης επιβάρυνσης. Η ελάχιστη ετήσια εισφορά κάθε μέλους, ανεξάρτητα από το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

– Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιείται η επωνυμία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» του Κεφαλαίου Β’ του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128), σε «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης», για το οποίο ισχύουν πλέον τα προβλεπόμενα στο Πρώτο Μέρος – Κεφάλαιο Α’ του παρόντος νόμου και το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής». Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3867/2010 καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού πράξεις που έχουν εκδοθεί, παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

– Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «Επικουρικό Κεφάλαιο» του άρθρου 16 του Ν. 489/1976 (Α’ 331), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (Α’ 110) και ισχύει, παύει να έχει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης του άρθρου 19 παρ. 1 σημείο (γ) του νόμου αυτού, ακόμα και για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Για τις αξιώσεις σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου που απορρέουν από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις του άρθρου 19 παρ. 1 σημείο (γ) του Ν. 489/1976 (Α’ 331), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (Α’ 110) και ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου.

– Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου καθίστανται αυτοδίκαια μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής.

– Το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει την υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού Υφιστάμενων Εκκαθαρίσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη της ζημίας δικαιούχων από ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια είχε ανακληθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση που οφείλεται δεν μπορεί να υπερβεί τα οριζόμενα από το νόμο κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου ατυχήματος. Ως Υφιστάμενες Εκκαθαρίσεις νοούνται οι εκκαθαρίσεις για ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκε πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

– Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ειδικού Λογαριασμού Υφισταμένων Εκκαθαρίσεων για την εγγύηση ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα επιβάλλεται ετήσια εισφορά υπέρ αυτού ανά κατηγορία οχήματος, ως εξής:

eidikos logariasmos ufistamenwn ekkatharisewn eisfores

Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και κατά 30% τους ασφαλισμένους.

– Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, όταν:

(α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως, δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο. 
(β) Το ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο ως προς το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση. Εξαιρούνται της αποζημίωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με τη θέλησή τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημία, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.
(γ) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπους οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν είχε καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους-μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

– Για τα εκπλήρωση του σκοπού του Επικουρικού Κεφαλαίου επιβάλλεται ετήσια εισφορά υπέρ αυτού ανά κατηγορία οχήματος, ως εξής:

epikouriko kefalaio eisfores

Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά 30% τους ασφαλισμένους. Η εισφορά των ασφαλισμένων εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης επιβάρυνσης.

Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο τις εισφορές, που αναλογούν στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τους οποίους αντασφαλίζουν, ανεξάρτητα αν εισέπραξαν τις εισφορές αυτές ή όχι.

– Οι υφιστάμενες κατά την 31.12.2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις υπόκεινται από την θέση σε ισχύ του νόμου για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «Ειδικός Λογαριασμός Υφιστάμενων Εκκαθαρίσεων» του νόμου αυτού. Στις ως άνω ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις έχουν εφαρμογή ως προς την ακολουθητέα διαδικασία τα άρθρα 237, 238, 239, 242 παρ. 3 και 4, 243 παρ. 1, 2 και 4, 244 και 246 του παρόντος νόμου, καθώς και οι κατ’εξουσιοδότησή τους αποφάσεις.

– Στις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις της παρ. 1, οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης και καθίστανται εφεξής αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων από ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα οχήματα, μέσω της περιουσίας της επιχείρησης, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β’ του νόμου για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης. Προς τούτο, το Επικουρικό Κεφάλαιο του Ν. 489/76 τους διαβιβάζει τη διοίκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στην υπό εκκαθάριση ασφαλιστική επιχείρηση. Κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην ως άνω διαβίβαση καθορίζεται με σύμβαση μεταξύ ασφαλιστικού εκκαθαριστή και Επικουρικού Κεφαλαίου.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.