Kαταβολές σε δικαιούχους της Ασπίς Πρόνοια με 25 εκ. ευρώ από το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που είναι για συζήτηση στη Βουλή.

Σε σχετική διάταξη αναφέρεται  η διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ  από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για την καταβολή προκαταβολών από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών ζωής, που αφορά πρωτίστως  δικαιούχους αποζημιώσεων από ασφαλίσεις ζωής στην Ασπίς Πρόνοια.

Πιο συγκεκριμένα η σχετική διάταξη αναφέρει:

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), προστίθεται παρ. 5β ως εξής:

«5.β. Η προκαταβολή της παρ. 5α αφορά τις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, για τον λόγο δε αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ. Η εκ μέρους του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατανομή ενεργείται με βάση το άθροισμα των κατά την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενων προκαταβολών, σε σχέση με το σύνολο των αναγνωρισμένων μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αξιώσεων με συμψηφισμό του ποσού, το οποίο έχει προκαταβληθεί νομίμως σε κάθε δικαιούχο, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι εν γένει όροι της παρ. 5α. Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 5α, επιστρέφονται εντόκως στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η.12.2025.».”

Η  διάταξη  περιλαμβάνεται στο Άρθρο 139  του νομοσχεδίου ‘Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα’

ΕΣΥ και “Φακελάκια”τρίτη στην Ευρωπαική ένωση…

«Η διαφθορά στην υγεία είναι μια βόμβα στα θεμέλια του ΕΣΥ γι’ αυτό και η καταπολέμηση της αποτελεί πεδίο διακομματικής συνεργασίας», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος στην ημερίδα που διοργάνωσε χθες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα “Διαφάνεια και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία”. «Η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στην ΕΕ στις out of pocket πληρωμές, δηλαδή στα φακελάκια και σύμφωνα με στοιχεία του Ευροβαρόμετρο που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Ιούλιο, 9 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί το “φακελάκι”. Έχουμε λοιπόν ηθική υποχρέωση να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά», είπε ο Κωτσιόπουλος. Υπογράμμισε ότι η διαφάνεια στον τομέα της υγείας, αποτελούσε εξαρχής για την κυβέρνηση προτεραιότητα, «αφού θεωρούμε δεδομένο ότι για να πετύχουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, έπρεπε όλα να είναι συγκεκριμένα και κρυστάλλινα».                            

                                                                                                Read more

Προσωπικός ιατρός για όλους. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε…

Γράφει ο Ευάγγελος Αθ. Φραγκούλης*

Από την 1η Σεπτεμβρίου καλούνται και στην Αττική οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους να εγγραφούν σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Αυτός μπορεί να είναι ειδικότητας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας και να είναι ιατρός Κέντρου Υγείας ή ΤΟΜΥ, είτε ιδιώτης ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ως Προσωπικό Ιατρό και ιατρό εκτός της περιοχής που διαμένει. 

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:
1) Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) Αυτοπροσώπως σε Κέντρο Υγείας ή ΤΟΜΥ ή στον προσωπικό γιατρό που επιθυμεί, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη έγγραφο ταυτοποίησης.

Στην πορεία η εγγραφή θα μπορεί να γίνεται και στα φαρμακεία.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν Προσωπικό Ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλον προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος. Ο Προσωπικός Ιατρός παρέχει στους πολίτες που τον  επιλέγουν ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Η δέσμη υπηρεσιών που προσφέρει περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού του φακέλου, την παραπομπή σε όλες τις ενδεδειγμένες προληπτικές εξετάσεις, τη σύσταση και διενέργεια όλων των ενδεδειγμένων εμβολιασμών, τη συμβουλευτική προς υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και συνηθειών, τη διαχείριση των συνήθων χρόνιων νοσημάτων, την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων υγείας και την παραπομπή στην εξειδικευμένη φροντίδα, στην κοινότητα ή σε νοσοκομείο, όταν κρίνεται αναγκαία.

Τις υπηρεσίες αυτές παρέχει ο Προσωπικός Ιατρός στον πληθυσμό ευθύνης του δωρεάν, εντός του δεσμευμένου ωραρίου του (αναλογεί στο μέγεθος της λίστας του και κυμαίνεται από 15-35 ώρες την εβδομάδα), μετά από ραντεβού που κλείνει ο πολίτης με τον ιατρό. Ο Προσωπικός Ιατρός δεν επιτρέπεται να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή από ασθενή της λίστας του, πλην από αμοιβή για κατ’ οίκον επίσκεψη, το ύψος τη οποίας καθορίζει ελεύθερα ο ίδιος ο ιατρός. 

Παρόλο που η εγγραφή στον προσωπικό ιατρό δεν είναι υποχρεωτική, το Υπουργείο Υγείας έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο κινήτρων για τους πολίτες, ώστε να επιλέγουν την εγγραφή. Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές.

Παράλληλα από την 1η/1/2023 η πρόσθετη συμμετοχή στα ανωτέρω θα ανέλθει σε ποσοστό 20%. Στόχος είναι να προωθηθεί η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα υγείας και οι πολίτες να χρησιμοποιούν τον Προσωπικό Ιατρό τους ως σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας. 

Ο Προσωπικός Ιατρός δύναται να αντιμετωπίσει την πλειοψηφία των αναγκών υγείας τους. Όταν κρίνει πως είναι απαραίτητη η παραπομπή του ασθενούς σε εξειδικευμένη φροντίδα διευκολύνει την πρόσβαση του ασθενούς σε αυτή και λειτουργεί ως πλοηγός του ασθενούς μέσα στο σύστημα υγείας. Σκοπός είναι οι πολίτες να αναπτύξουν δεσμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους ανάλογη με εκείνη που διατηρούν συνήθως ως γονείς με τους παιδίατρους των παιδιών τους. 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να αποκτήσει και η χώρα μας, όπως όλες σχεδόν οι ανεπτυγμένες χώρες, ένα οργανωμένο δίκτυο ΠΦΥ, βασισμένο στον Προσωπικό-Οικογενειακό Ιατρό. Πολύ αμφιβάλλω πως θα δοθεί άλλη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας και κύρια η πολιτεία, αλλά και οι γιατροί και οι ασθενείς πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους στη φάση αυτή για να πετύχει η μεταρρυθμιστική προσπάθεια προς όφελος της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

Το “γεράκι”, το ενεργειακό τεστ και το τεστ του Χρηματιστήριο Αθηνών…

Αγορές: “Γεράκι” ο Πάουελ τρόμαξε τη Wall Street. Μέσα σε 8 λεπτά ομιλίας του ο επικεφαλής της FED έδειξε στο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole πως τείνει προς την επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.
Προειδοποίησε, μάλιστα, πως η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα ταλαιπωρήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά αν δεν γίνει αυτό η ζημιά για την οικονομία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Με τη βαθύτερη βουτιά 3μηνου αποτιμήθηκαν οι δηλώσεις Πάουελ, περισσότερα από $78 δισ. υπολογίζεται πως εξαερώθηκαν από την περιουσία των 500 πλουσιότερων Αμερικανών στο 8′ της ομιλίας του επικεφαλής της Fed. Ο Έλον Μασκ είδε 5,5 δισ. δολάρια να διαγράφονται από την περιουσία του. Ο Τζεφ Μπέζος έχασε 6,8 δισ. δολάρια, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Οι περιουσίες των Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ μειώθηκε κατά 2,2 και 2,7 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δύσκολη η σημερινή συνεδρίαση στη Χρηματιστήριο Αθηνών, στο απόηχο του sell off της Παρασκευή στη Wall Street. Και το ελληνικό χρηματιστήριο θα περάσει το τεστ «τιμολόγησης» μετά το “χτύπημα” του Πάουελ.
Ο Αύγουστος μέχρι τώρα είχε ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες ενός ήσυχου χρηματιστηριακού μήνα .
Γεγονός είναι ότι η εγχώρια αγορά στάθηκε καλύτερα από το ύψος των περιστάσεων δεδομένης της καλπάζουσας τιμής του φυσικού αερίου και των έντονων ανατιμητικών τάσεων στην χονδρική τιμή ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας. 
Παράλληλα η έως τώρα ανακοινωμένη εταιρική κερδοφορία και οι κυοφορούμενες επιχειρηματικές εξελίξεις κράτησαν ψηλά το ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο τηρουμένων πάντα των εποχικών αναλογιών που παρουσιάζει ο Αύγουστος. 
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 893 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 – 910 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885 – 880  μονάδες και ακολουθούν οι 868 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ), οι 840 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.

Ευρωπαϊκές αγορές: Ρευστοποιεί τα κέρδη της από τις ευρωπαϊκές μετοχές η Deutshe Bank και σημειώνει ότι το ράλι τελείωσε.
Οι κίνδυνοι υπερτερούν των θετικών καταλυτών για τη συνέχεια και έτσι η γερμανική τράπεζα αποφάσισε να ρευστοποιήσει τα κέρδη της και να υποβαθμίσει τη στάση της απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές μετά και το ράλι που σημείωσαν από τα μέσα Ιουνίου, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα συνεχιστεί.
Μεταξύ των παραγόντων που έκαναν τους επενδυτές να επιστρέψουν στην αγορά στα μέσα του καλοκαιριού ήταν η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, η ανάκαμψη στην Κίνα από τα χαμηλά της το β’ τρίμηνο, μια πολύ καλύτερη από ότι αναμενόταν περίοδο κερδοφορίας για τις εισηγμένες και οι χαμηλές αποτιμήσεις σε όρους P/E. Έτσι, η D.B παίρνει τα κέρδη της από την αγορά, και αλλάζει την overweight στάση της σε neutral.

Ενέργεια: Το επόμενο μεγάλο τεστ για την αγορά ενέργειας θα είναι την τρέχουσα εβδομάδα, με την Gazprom να έχει ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του Nord Stream για τρεις ημέρες, από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου και την Ευρώπη να φοβάται ότι μπορεί να μην ξαναρχίσει η ροή του αερίου. Ο «υβριδικός» ενεργειακός πόλεμος της Ρωσίας με «όπλα» τους αγωγούς θα κρατήσει πολλά χρόνια τονίζει η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ και προετοιμάζει τους Γερμανούς για έναν ρωσικό πόλεμο διαρκείας στην Ουκρανία.
Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν φτάσει σε επίπεδα… στρατόσφαιρας. Οι τιμές του φυσικού αερίου 20πλαιάστηκαν στα 320 ευρώ ανά MWh, και του ρεύματος δεκαπλασιάστηκαν, στα 1.000 ευρώ.
Ειρωνικό σχόλιο Dmitry Medvedev για τις τιμές του φυσικού αερίου: Προειδοποιώ για 5.000 ευρώ στην αγορά spot το 2022!

Γιατί Κυκλοφορούν ακόμα τα ανασφάλιστα οχήματα; Και ποια είναι τα Πρόστιμα

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4,  το άρθρο 12 και το άρθρο 5α του 489/76 ΦΕΚ Α’331 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί επί οδού, υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για την αστική του ευθύνη. Εάν αυτό δεν ισχύει τότε στον ανασφάλιστο ιδιοκτήτη και οδηγό επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις. 

Σε περίπτωση που η Τροχαία- Αστυνομική Αρχή πραγματοποιήσει επί τόπου έλεγχο, κατά την κυκλοφορία ή κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος και διαπιστώσει ότι το όχημα είναι ανασφάλιστο τότε επιβάλλει:                                          

                                                                                                Read more

Πώς η τροχαία «αποκαλύπτει» τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων στο NEXTDEAL που κυκλοφορεί!

Με πρώτο θέμα τα στοιχεία από τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας που δείχνουν ότι περίπου το 9% των οχημάτων που ελέγχονται «συλλαμβάνονται» ανασφάλιστα, κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα NextDeal με τρία ένθετα, το NextDeal health, το Bankassurance & Banking και το NextDeal Cyprus.

Διαβάστε μέσα από πίνακες την πορεία των αυτοκινήτων που παραμένουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και την εξέλιξη των ασφαλισθέντων οχημάτων στην χώρα.

Επίσης, πώς σχολιάζει στο Nextdeal, τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Δημήτριος Ζορμπάς και τι ζητάει από την πολιτεία, ώστε να γίνεται online ο εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων και επιβολή προστίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αυξάνονται οι ζημιές απο Τροχαία στον κλάδο Αυτοκινήτου των Εταιρειών

Aκριβότερα νέα αυτοκίνητα με χαμηλά ασφάλιστρα, ακριβότερα ανταλλακτικά αποκατάστασης ζημιών και αύξηση υλικών ζημιών και θυμάτων τροχαίων είναι το σκηνικό που συντελεί στη νομοτελειακή αύξηση ασφαλίστρων στο επόμενο διάστημα.

του Νίκου Σακελλαρίου

Η άνοδος του πληθωρισμού Ιουνίου οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της αξίας των νέων αυτοκινήτων αλλά και στην αύξηση κατά 20% της αξίας των νέων (εισαγόμενων) ανταλλακτικών σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ταυτόχρονα η αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους έχει αυξήσει και τα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές και κυρίως περισσότερα θύματα.  Σε ότι αφορά τα ανθρώπινα θύματα, νεκρούς και τραυματίες η ΕΛΣΤΑΤ στα στοιχεία του Απριλίου 2022 (ανακοινώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2022) δείχνει αύξηση 37% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021.  Εκτιμήσεις είναι ότι εξίσου ανοδικοί θα είναι οι ρυθμοί ανόδου για τον Μάιο (θα το δούμε τέλος Ιουλίου) και τον Ιούνιο 2022. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 3 βασικοί παράμετροι που τα ασφάλιστρα όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο 2022 σε εταιρείες που είχαν κάνει μειώσεις , θα δημιουργούν ζημιογόνο τεχνικό αποτέλεσμα.

  • Η πληθωριστική αύξηση της αξίας των νέων αυτοκινήτων ουσιαστικά δημιουργεί χάσμα μεταξύ των χαμηλών ασφαλίστρων και της αυξανόμενης ασφαλιστικής αξίας. Για παράδειγμα εάν ένα 6μηνιαίο ασφάλιστρο 150 ευρώ κάλυπτε οριακά ένα νέο αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ, το ίδιο ασφάλιστρο θα πρέπει να καλύπτει το ίδιο αυτοκίνητο που πλέον θα αξίζει 22.000 ευρώ μετά τις αυξήσεις
  • Τα ανταλλακτικά σε απόλυτη τιμή έχουν αυξηθεί κατά 20% τουλάχιστον και για ορισμένες μάρκες κατά 25% και πλέον
  • Τα τροχαία έχουν εκτοξευτεί στο β’ τρίμηνο εξαιτίας και της εαρινής περιόδου και της διεύρυνσης της κίνησης.

Τα τεχνικά αποτελέσματα στο α’ εξάμηνο (σύμφωνα με εκτιμήσεις) δείχνουν ότι θα είναι αρκετά αδύναμα στον κλάδο αυτοκινήτου σε πολλές εταιρείες και σε κάποιες θα δείξουν ζημιές.  Το γεγονός ότι πλέον (στο α’ εξάμηνο) υπάρχουν και επενδυτικές ζημιές από ομόλογα και μετοχές , δείχνει ότι κάποιες εταιρείες θα εμφανίσουν σημαντική υποχώρηση ιδίων κεφαλαίων και δεικτών φερεγγυότητας στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου.

Το κλίμα στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου είναι αρκετά δύσκολο και θα παραμείνει δύσκολο στο επόμενο διάστημα και γι’ αυτό οι περισσότερες εταιρείες στρέφονται εναλλακτικά στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στην ασφάλιση περιουσίας  και στις αστικές ασφαλίσεις. Ο κλάδος αυτοκινήτου συντηρείται κυρίως γιατί δίνει την βραχυπρόθεσμη ρευστότητα σε όλες τις εταιρείες προκειμένου να κινηθούν και προς άλλους κλάδους. 

Τι αλλάζει στην οδική ασφάλεια από σήμερα; Τα οφέλη για τις ασφαλιστικές εταιρείες!

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας έχει «πονοκεφαλιάσει» τους κυβερνώντες τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ε.Ε.! Σε μια προσπάθεια να μειωθούν αισθητά τα τροχαία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας θέτει από σήμερα σε εφαρμογή την υποχρεωτική τοποθέτηση περιοριστή τελικής ταχύτητας σε όλα τα νέα μοντέλα.

Το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας ή αλλιώς ISA (Intelligent Speed Assistance) είναι ένα ακόμα σύστημα υποβοήθησης του οδηγού που έρχεται για να μειώσει σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και τις συνέπειές τους. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τα δεδομένα του GPS και του συστήματος ανάγνωσης οδικής σήμανσης, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το όριο ταχύτητας στον εκάστοτε δρόμο και να επεμβαίνει στην απόδοση του κινητήρα έως ότου το αυτοκίνητο να είναι σύννομο με αυτό. Το ISA μπαίνει σε ισχύ από σήμερα 6 Ιουλίου και αφορά όλα τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στην Ε.Ε. από σήμερα και τούδε! Όσα αυτοκίνητα έχουν ήδη ταξινομηθεί ή βρίσκονται στις αντιπροσωπείες, έχουν διορία μέχρι το 2024 για να εξοπλιστούν με το ISA.

Πώς λειτουργεί η υποβοήθηση ταχύτητας; 

Το ISA γνωρίζοντας τα όρια ταχύτητας του δρόμου που κινείται το αυτοκίνητο, αρχικά προειδοποιεί τον οδηγό για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέσω οπτικών, ηχητικών και κραδασμικών ειδοποιήσεων, με τις τελευταίες να αφορούν το δεξί πεντάλ. Αν ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με το όριο ταχύτητας, τότε αναλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά και επιβραδύνουν σταδιακά το αυτοκίνητο έως ότου έρθει στα ίδια επίπεδα με το εκάστοτε όριο. Προς το παρόν, ωστόσο, το σύστημα δύναται να απενεργοποιείται. Κι αυτός είναι κι ο λόγος που τόσο οι κατασκευαστές, όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πάντοτε ο υπεύθυνος για την ασφαλή οδική συμπεριφορά που θα επιδεικνύει.

Σημαντικά τα οφέλη του ISA και για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η εφαρμογή του ISA θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και παράλληλα θα μειώσει τα ατυχήματα, προσφέροντας σημαντικό όφελος και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, χάρη στη μείωση των αποζημιώσεων. Για την ακρίβεια αναμένονται να μειωθούν οι συγκρούσεις κατά 30% και τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 20%, αποτρέποντας, μαζί με τα υπόλοιπα επικουρικά συστήματα όπως το αυτόματο φρενάρισμα, πάνω από 140.000 σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι το 2038. Ο στόχος της Ε.Ε. είναι να μηδενιστούν οι θάνατοι εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050. 

Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια

H τεχνολογία των αυτοκινήτων βελτιώνεται συνεχώς σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στο φόρο αίματος που πληρώνουμε εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων. Μέχρι να μας συστηθεί η πλήρως αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 5, έχουμε δρόμο να διανύσουμε, ωστόσο όλα δείχνουν πως είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Κάτι που προσφέρει μεγάλο όφελος και στον ασφαλιστικό κλάδο, με τη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τις συνέπειες τους, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Αγορές-Επιτόκια-Χρηματιστήριο-Τράπεζες-Ομόλογα-Πετρέλαιο-Χρυσός

Αγορές: Δύσκολος προμηνύεται και ο Ιούλιος για τις αγορές, καθώς τα στοιχεία για την πληθωρισμό στην Ευρωζώνη αναζωπυρώνουν τους φόβους ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει πιο επιθετικά στην αύξηση των επιτοκίων.
Νέο γύρο «sell off» βλέπουν οι αναλυτές και οι μεγαλύτερες “αρκούδες” εκτιμούν ότι ο δείκτης- βαρόμετρο ο S&P 500 μπορεί να υποχωρήσει ακόμη έως και 20%.
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για ύφεση. Η πιθανότητα η παγκόσμια οικονομία να βυθιστεί σε ύφεση πλησιάζει το 50% καθώς οι κεντρικές τράπεζες συσφίγγουν τη νομισματική πολιτική και η ζήτηση για αγαθά αποδυναμώνεται, σημειώνει η Citigroup.

                                                                                                            Read more

Δημήτρης Ζορμπάς: Προειδοποιεί και για άλλα λουκέτα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου!

Τάραξε για μία ακόμη φορά τα νερά ο Δημήτρης Ζορμπάς, πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, με ανάρτηση του στο Facebook για τα ασφάλιστρα στον κλάδο αυτοκινήτου. Με αφορμή το «λουκέτο» στην Ρουμανική City Insurance, που είχε πολλές χιλιάδες ασφαλισμένα οχήματα στην Ελλάδα, ο κ. Ζορμπάς, προειδοποιεί και για άλλες ανακλήσεις αδειών καθώς ορισμένες εταιρείες επιμένουν σε πολύ χαμηλά ασφάλιστρα, ακόμη και πιο κάτω από το τεχνικό. Επίσης σχολιάζει  το νομικό πλαίσιο των αποζημιώσεων από τις εταιρείες που λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) καθώς «ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι να τρέχουν σε άλλη χώρα για την αποζημίωση τους».

Διαβάστε ΕΔΩ την ανάρτηση του κ. Ζορμπά και τα πρώτα σχόλια.

“Με αφορμή τα δημοσιεύματα για την CITY Ρουμανίας θέλω να εκφράσω κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις.

Με τα ασφάλιστρα που αρκετές Εταιρείες προσφέρουν σήμερα (που είναι και κάτω απο το αναγκαίο τεχνικό!!!) μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλες ανακλήσεις. Η έντονη διαφήμιση οι καλές δημόσιες σχέσεις δεν πρόκειται  να τις σώσουν. Μακάρι να μην επαληθευθώ αλλά…

Δεν μπορεί όμως να πληρώνουμε εισφορά 6% στο Επικουρικό (που και σε αυτά παίζονται παιχνίδια…) για να έρχεται εδώ ο καθένας και να παίζει με τις „νοημοσύνης μας τεχνικές ή μη„ και να μας αφήνει το λογαριασμό. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι να τρέχουν σε άλλη χώρα για την αποζημίωση τους. Δεν μπορεί οι manager μαθητευόμενοι μάγοι να μην έχουν επιπτώσεις. Δεν μπορεί 6.500.000 άνθρωποι να ενεργούν σωστά και να ασφαλίζονται και 300-500 χιλιάδες να λειτουργούν σε βάρος τους και να τους πληρώνουμε και τις αποζημιώσεις. Ο Πιερρακάκης τελείωσε τη δουλεία του, τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών?”

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .