Αστική Ευθύνη λογιστών”Χρήσιμη η ασφάλιση σε δύσκολους καιρούς για τον κλάδο

Πρωτοφανής η πίεση στον κλάδο από τις συνεχείς εγκυκλίους για φορολογικές διευκρινήσεις, επιδόματα και ασφαλιστικά θέματα

Τα ασφαλιστήρια ξεκινούν από 200 ευρώ το χρόνο

Του Νίκου Σακελλαρίου

«Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» (όχι δεν είναι κλισέ) βρίσκεται το σύνολο του λογιστικού και φοροτεχνικού κλάδου στην Ελλάδα αφού εκτός από τις πολλές συμβατικές λογιστικές – φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογικές δηλώσεις, ΕΝΦΙΑ, εργασιακά κ.ά.) που έχουν, έχουν επιβαρυνθεί λόγω της κρίσης του Covid-19 με συνεχείς εγκυκλίους από τα υπουργεία Οικονομικών και Απασχόλησης που ουσιαστικά καθιστούν τους λογιστικές και φοροτεχνικούς ομήρους ενός δυσλειτουργικού συστήματος και της ύφεσης. Η πρόσφατη μονοήμερη απεργία (αποχή την ονόμασαν) για την καταγγελία της κατάστασης, μάλλον πέρασε απαρατήρητη αφού ελάχιστοι απέργησαν. Η πίεση από επιχειρηματίες και ιδιώτες για φορολογικά θέματα, αλλά και για θέματα απασχόλησης και ασφάλισης είναι πρωτοφανής. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης λογιστών και φοροτεχνικών αποτελεί ένα σωσίβιο για τον κλάδο που μπορεί να αφαιρέσει μεγάλο μέρος από το καθημερινό άγχος.               

                                                                                                     

Σήμερα με ένα ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης που ξεκινάει από 200 ευρώ οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από συνθήκες ασφαλείας.

Τι καλύπτει η αστική ευθύνη λογιστικών και φοροτεχνικών

Με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, για την οποία, αναλόγως και των επιλογών των συμβαλλομένων ως προς τα αναφερόμενα κατωτέρω σημεία 2 και 3, είθισται να τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου (Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν) που λαμβάνει χώρα εντός των Γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση
 2. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας Απαιτήσεων/Δήλωσης Απαιτήσεων, εφόσον έχει συμφωνηθεί εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας απαιτήσεων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση
 3. το Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν (εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου), το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του Τρίτου να έχει λάβει χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης
 4. η Αξίωση του Τρίτου να προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου ως Λογιστή

Σημείωση: Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την ευθύνη του Λογιστή Φοροτεχνικού, επισημαίνεται ότι πέραν των γενικής φύσεως ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα και του Π.Δ. 340/1998 περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως αυτού, διατάξεις σχετικές με την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπει και ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (ΦΕΚ Β’ 3314/24.12.2013).

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

 1. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του
 2. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για υπαλλήλους του
 3. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του
 4. Πρόστιμο σε κοινοπραξία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος με ευθύνη του
 5. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ευθύνη του
 6. Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με ευθύνη του

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστή

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών, από την ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστή εξαιρούνται συνήθως και τα ακόλουθα:

Υπηρεσίες/Δραστηριότητες πέραν του πεδίου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αξιώσεις που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη για υπηρεσίες και δραστηριότητες πέραν του πεδίου επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Λογιστή και μόνο.

Επενδυτικές Υπηρεσίες και Συμβουλές

Απαιτήσεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται σε υποτίμηση ή αύξηση της αξίας ή απόδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων και νομισμάτων) ή το αποτέλεσμα κάθε επικαλούμενης, εγγύησης, υπόσχεσης ή συμβουλής που παρέχεται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου σχετικά με την απόδοση τέτοιων μέσων.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Απαιτήσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με ή οφείλονται σε ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με Υπηρεσίες Ελεγκτή ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Για την κάλυψη της ευθύνης των Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία είναι εκ του νόμου υποχρεωτική (άρθρο 29 Ν.3693/2008, όπως ισχύει), η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ειδικά για το σκοπό αυτό ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τι περιλαμβάνουν οι καλύψεις στα συμβόλαια της αγοράς

Τα ασφαλιστικά προγράμματα λογιστών και φοροτεχνικών που υπάρχουν στην ασφαλιστική αγορά σήμερα, καλύπτουν τους Λογιστές για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ως εξής.

 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντία
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
 • Μη τήρηση των προθεσμιών, Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Όρια Ευθύνης

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από 20.000 ευρώ για μικρά γραφεία μέχρι 5.000.000 εκατ. ευρώ για μεγάλα λογιστικά γραφεία.

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τη συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης και τις επιμέρους καλύψεις
 2. Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) της λογιστικής επιχείρησης
 3. Το αιτούμενο όριο ευθύνης
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.